ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

C)ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Unha vez presentadas as correspondentes renuncias a Comisión Xestora queda integrada polos seguintes membros:

Presidente: Óscar José Suris Regueiro
Secretaria Xeral: Mª de los Ángeles Otero Trigo
Tesoureria: Roberto Gómez Álvarez
Vogal: Enrique Hidalgo Lugo
Vogal: José Antonio Formoso Pita
Vogal: Ruth Ballesteros Canel

 

En Lugo, a 27  de setembro de 2018.

 

______________________________________________________________________________

ELECCIÓNS 2018

En aplicación do Regulamento Electoral, aprobado pola Asemblea Xeral e, finalmente, pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, conforme ao Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais das federacións deportivas galegas, o Presidente da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

CONVOCA:

Eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno (FEGATRI): Asemblea Xeral, Comisión Delegada e Presidencia, segundo o Regulamento Electoral e nos prazos estipulados polo Calendario Electoral.

Por este motivo, disólvese a Xunta Directiva que pasa a ser substituída por unha Comisión Xestora ata a finalización do proceso electoral, segundo recolle o mencionado Regulamento.

A Comisión Xestora está integrada polos seguintes membros:
Presidente: Óscar José Suris Regueiro
Secretaria Xeral: Mª de los Ángeles Otero Trigo
Tesoureria: Roberto Gómez Álvarez
Vogal: Luis Alberto Piña Refojos
Vogal: Enrique Hidalgo Lugo
Vogal: José Antonio Formoso Pita
Vogal: Lorena García Lago
Vogal: Ruth Ballesteros Canel
Vogal: Miguel Alejandro Fernández Vázquez

En Lugo, a 8 de agosto de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO (ata 07/08/2018)
PRESIDENTE: OSCAR JOSÉ SURIS REGUEIRO
VICEPRESIDENTE E DIRECTOR TÉCNICO: LUÍS A. PIÑA REFOJOS
SECRETARIA: Mª DE LOS ANGELES OTERO TRIGO
TESOUREIRO: ROBERTO GÓMEZ ÁLVAREZ
DELEGADO PROVINCIA LUGO: FRANCISCO VILLANUEVA GONZÁLEZ
DELEGADO PROVINCIA CORUÑA: ARTURO LÓPEZ LAGO
DELEGADO PROVINCIA PONTEVEDRA: JOSÉ MANUEL CURIESES LÓPEZ
DELEGADO PROVINCIA OURENSE (1): FLORINDO JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DELEGADO PROVINCIA OURENSE (2): SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA
RESPONSABLE TECNIFICACIÓN: JONATHAN CANCELA LOPERA
RESPONSABLE MENORES: LORENA GARCÍA LAGO
ASESORÍA XURÍDICA: ENRIQUE HIDALGO LUGO

 

 

CURRÍCULUM MEMBROS XUNTA DIRECTIVA:

ÓSCAR JOSÉ SURIS REGUEIRO

-Presidente Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno desde 2014
-Socio maioritario e administrador único de SURIS ABOGADOS, S.L.P. dende outubro de 2011
-Profesor de Derecho Civil do Master “Avogacía” da Universidade de Vigo-Ilustre Co-lexio de Avogados de Vigo dende 2012-
-Profesor de Derecho Civil da Escola de Práctica Xurídica “Concepción Arenal” do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo dende 2005-2012
-Letrado Xefe dos Servizos Xurídicos do Banco de Galicia, S.A., 2003-2005
-Avogado en exercicio dende 1987
-Diplomado Escola de Práctica Xurídica “Concepción Arenal” do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo, 1987.
-Licenciado en Dereito Universidade Santiago de Compostela, 1986.

 

MARÍA DE LOS ANGELES OTERO TRIGO

-Secretaria Xeral Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno
-Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Salamanca
-Xuíz Nivel I de Tríatlon
-Xuíz de Péntatlon Moderno
-Membro da Xunta Directiva da FEPM

 

ARTURO LÓPEZ LAGO
-Delegado Fegatri. Provincia de A Coruña dende 2014.
-Presidente del Club Triatlón Coruña desde 2006.
-Director Financeiro de Grupo Bap Conde S.A. (Axencia de Publicidade).
-Anteriormente Director Financeiro e Administrativo en diversas empresas dos sectores de Promoción Inmobiliaria, Construción e Informática.
-Diplomado e Licenciado en Ciencias Empresariais, Universidade de Santiago 1987
-Master en Valoración de Empresas, Universidade de Almería.

 

JOSE MANUEL CURIESES LOPEZ
– Delegado zona Pontevedra Federación Galega de Tríatlon.
– Responsable Comercial Noroeste POLAR ELECTRO IBERICA.
– Administración e Xestión (Universidade laboral de Xixón).