INFORMACIÓN E TRAMITACIÓNS

LICENZAS

 • Regulamento de Licenzas da FEGATRI aprobado en Asemblea Xeral  de 29/072021
 • Estas non serán tramitadas ata que sexan aboadas. O abono pode facerse a través da TPV no momento de solicitalas no programa ou ben mediante transferencia bancaria a nome do club e posterior envío do resgardo de pago á Federación por correo electrónico. Non se tramitará ningunha licenza sen que dito pago estea na Federación.
 • As licenzas comezarán a aceptarse dende o primeiro día hábil da tempada.
 • As licenzas físicas serán feitas e enviadas en catro períodos ó longo da tempada nos meses de abril, xullo, outubro e decembro. Esta tempada serán plásticas e a primeira expedición será gratuita. No caso de extravío, pérdida ou deterioro, os deportistas/técnicos/xuíces poderán solicitar á Federación un duplicado da mesma previo abono de 5 euros.

PROGRAMA INSCRICIÓNS

Na tempada vixente seguiremos utilizando o programa que posúe a FETRI.
Os Clubs poden facer as inscricións dos seus deportistas, pero tamén dá a opción de que os/as deportistas se poidan inscribir de maneira individual*.

*De cara a futuras xustificacións ante as entidades, lembrade que á hora de confeccionar as facturas dos clubs, só se poderán meter as inscricións feitas polo club (no apartado correspondente).

DEPORTISTAS FEDERADOS/AS (con licenza galega ou de outra CCAA)

 • A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno www.fegatri.org, no apartado Licencias: Prezos/Normativas. Pinchar sobre a carreira e ir ó enlace de INSCRICIÓN accederán cos seguintes códigos (os códigos dos clubs son os mesmos que teñen para o acceso ó programa de licenzas e no caso dos deportistas individuais precisan introducir o seu nº de licenza e a data de nacemento). O pago faise a través de TPV.
 • Para a participación nas probas de Circuíto, os deportistas con licenza de outra CCAA teñen unha regulamentación específica que se indicará nos regulamentos.

DEPORTISTAS NON FEDERADOS/AS (LICENZA 1 DÍA)

 • A inscrición realizarase on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno www.fegatri.org, no apartado Licencias: Prezos/Normativas. Pinchar sobre a carreira e ir ó enlace de INSCRICIÓN. O pago faise a través de TPV.
 • Para validar a inscrición é imprescindible o envío da copia do DNI en vigor e documento de protección de datos cuberto e asinado a (fegatri@hotmail.com) seguindo os regulamentos de cada proba.

  *Todos os correos con documentación son contestados.

PUBLICACIÓN LISTAS DE INSCRITOS

Como norma xeral:

 • Publicación lista provisional: o xoves anterior á proba publicarase a lista provisional de inscritos (esta admite reclamacións cando na lista se da algún erro debido ó manexo dos datos na Federación, por exemplo, baixas solicitadas en tempo que non aparecen dadas no listado, …).
  É moi importante revisar este listado para ter opción a reclamar se hai algún erro no mesmo.
 • Publicación lista definitiva: o venres anterior á proba publicarase a lista definitiva (esta é firme e xa non admite cambios).

BAIXAS E POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

No regulamento de cada proba serán reguladas as baixas na mesma e a política de devolucións.
Como norma xeral: As baixas deben ser comunicadas á Federación (fegatri@hotmail.com) antes de rematar o prazo de inscrición. Unha vez pechado o prazo de inscrición non se fan devolucións.

*No caso de inscricións incompletas (falta de documentación): estas serán anuladas e non se farán devolucións.

**No caso de inscricións en probas que non corresponde (como Ctos Galegos para os que é precisa unha clasificación anterior), deben solicitarse as baixas antes de que remate o prazo de inscrición. Unha vez rematado anúlase a inscrición e non se fai devolución.
As devolucións das baixas comunicadas en tempo e forma serán aboadas na semana seguinte á celebración da proba.

INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓNS E AS SÚAS SOLICITUDES

Certificacións Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno: Consultado ó Departamento Xurídico da Federación Española de Triatlón sobre as certificacións que podemos facer dende a nosa Federación (FEGATRI), comunícasenos o seguinte:

 1. A Federación só pode certificar as licenzas que expide ou emite (das que posúe o soporte documental), pero non outras emitidas ou expedidas por outra Federación. É dicir, a FEGATRI só pode certificar licenzas galegas, isto é, as que expide dita entidade, pero as de galegos que teñan licenzas noutras CCAA non.
 2. A Federación Galega só pode certificar os resultados deportivos das probas federadas oficiais do seu ámbito territorial, pero non outras que deberán ser certificadas pola entidade titular do evento en base a súa natureza xurídica. Sin embargo, sí poderá certificar os resultados obtidos en probas nas que a Federación acode coa súa selección correspondente.

Exemplos:

A FEGATRI certifica resultados das competicións federadas oficiais de Galicia.
A FEGATRI certifica resultados obtidos por persoas que integran a Selección Galega no ámbito supra-autonómico.
A FETRI certifica resultados das competicións federadas oficiais estatais.
A FETRI certifica resultados obtidos por persoas que integran a selección española no ámbito internacional.
A ITU ou ETU certifica resultados obtidos por persoas que NON integran a selección española no ámbito internacional, sempre que sexan probas da ITU ou ETU.

 • As solicitudes de certificados deberán facerse todas por escrito ó correo da Federación (fegatri@hotmail.com), indicando os datos do/a deportista e/ou club (nome completo e DNI), o que se solicita e organismo/institución para o que vai.
 • No caso de certificación de resultados: indicarase o nome completo da proba, lugar e data completa de celebración e posto acadado (para poder facer a posterior comprobación).
 • Unha vez dispoñamos de todos estes datos, a tramitación dos certificados será de unha semana.
 • Non se emitirá ningún certificado do cal a solicitude non conteña os datos indicados.
 • Lembrase que só se poden certificar probas oficiais da Federación.