SEGURO de accidentes DEPORTIVOs

Ano 2021

SEGURO DEPORTIVO 2021 (Para deportistas de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

Consulta Centros Médicos

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ACCIDENTES

PROTOCOLO E CERTIFICADO DE ACCIDENTE.

Na seguinte ligazón da correduría de seguros,  https://www.howdeniberia.com/federacion-gallega-triatlon-pentatlon-moderno/ podes consultar todo o procedemento a seguir e descargar a documentación

  • Parte de Accidentes e Protocolo de Actuación en caso de Accidente Deportivo
  • Protocolo de Actuación en caso de Accidentes de Tráfico
  • Protocolo e Parte de Responsabilidad Civil

PROTOCOLO. DA ASEGURADORA E FEGATRI.2021

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas da aseguradora 937 052 607 , onde indicarán o centro ao que acudir.

No caso de incumprimento do protocolo a aseguradora non se fará cargo dos gastos.

As atencións que non sexan urxencia vital ou curas posteriores na Seguridade Social  NON ESTÁN CUBERTAS polo que serán repercutidas a quen faga uso indebido do seguro para a súa cobertura.

 

PARTE DE ACCIDENTES.

  • Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).

 

  • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.

 

  • Nº de conta para o ingreso:
    Federación Galega de P.M. e Tríatlon
    Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

 

sEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2021 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO 09-02-2021

Póliza XOGADE

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro: 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2021