SEGURO DEPORTIVO

Ano 2020

SEGURO DEPORTIVO 2020 (Menores de 6 anos e para os de 17 anos en diante e todas as licenzas de 1 día)

É OBRIGATORIO SEGUIR O PROTOCOLO DE ASISTENCIA

Protocolo e certificado de accidente

Os accidentes deben ser comunicados a través do Teléfono  24 Horas de MAPFRE ( 918 366 224 ) antes de acudir a ningún hospital

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURAS:

¿Qué cubre o seguro deportivo obrigatorio?-Resumo

O seguro deportivo cubre aos federados nos adestramentos e  probas deportivas oficiais. Non cubre eventos deportivos que non estean no calendario oficial FEGATRI/FETRI/ITU.

SEGURO ACCIDENTES FEDERADOS TEMPADA

PÓLIZA Nº   055-2080010976  (Federados)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Certificado Accidente  e Normas de actuación FEDERADOS

Protocolo e saídas a probas  no ESTRANXEIRO

SEGUROS DE ACCIDENTES DE 1 DIA.

 PÓLIZA Nº   055-2080010974  (Licencias de 1 dia)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Normas de actuación e Certificado Accidente LICENZAS DE UN DIA

  • PARTE DE ACCIDENTES: SERÁ VALIDADO DENDE A FEDERACIÓN PREVIO PAGO DE 5 EUROS EN CONCEPTO DE TRAMITACIÓN (aprobado en Asemblea do 17/12/2015). Deberase enviar xunto co resgardo do pago á Federación (fegatri@hotmail.com), para poder proceder á validación do mesmo (deberá  estar cuberto con todos os datos: datos do lesionado, data do accidente, hora e lugar do mesmo, descrición do accidente, danos sufridos e datos de quen certifica o accidente, …).
  • Ningún parte será admitido pola aseguradora sen o correspondente número de expedente e o selo da Federación.
  • Nº de conta para o ingreso:
    Federación Galega de P.M. e Tríatlon
    Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040

SEGURO DEPORTIVO XUNTA DE GALICIA 2020 (Menores de 6 A 16 ANOS)

PROTOCOLO ACTUALIZADO OUTUBRO 2020

Actualización carné de XOGADE que incorporará na parte traseira a información fundamental do protocolo de seguro da MGC:

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2020

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FEGATRI 2020

Poliza RC Mapfre- 0961979071153

*En cada sinistro, o Asegurado tomará ó seu cargo a cantidade indicada nas Condicións Particulares da Póliza, en concepto de FRANQUICIA.