Convocatoria Presentación de Proxectos Plan Corresponsables 2024

18 de Xuño de 2024

 

A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno ten previsto solicitar  a subvención para o desenvolvemento do Plan Corresponsables,  cuxas bases se establecen na  ORDE do 24 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a federacións deportivas de Galicia para o desenvolvemento do Plan  corresponsables a través da realización de actividades de animación sociodeportiva e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento DE402B)

Obxecto: subvención de proxectos que inclúan actividades de animación socio deportiva, habilitando servizos de coidados profesionais e fomentando, á vez que a práctica deportiva, á adquisición de hábitos de vida saudable a través da mesma e que  fomenten á vez a creación de emprego de calidade no sector dos coidados, dos perfís profesionais recollidos na orde.

– Período de desenvolvemento das actuacións subvencionables: entre o 15 de xullo e o 15 de novembro de 2024.

– Financiaranse os gastos ocasionados con motivo da habilitación de servizos de coidado profesional de nenas, nenos e a mocidade de ata 16 anos inclusive, a través do desenvolvemento dos seus respectivos programas deportivos, para mellorar a vida cotiá das familias e favorecendo a conciliación do tempo laboral, familiar e persoal.

– Mínimos por grupo:

 •  mínimo de  8 participantes
 •  mínimo de 3 días á semana de actividade , cunha hora de actividade ao día
 •  mínimo de 2 semanas (1 quincena)

– Contía máxima por beneficiario:  máximo de 1.660 €/grupo/mes de actividade (prorratearase no caso de non ser o mes completo).

– Período subvencionable: Actividade realizada do 15 de xullo a o 15 de novembro (4 meses)- Xustificación de facturas e pagamentos con cargo bancario no mesmo periodo, 20% máximo para

Os clubs interesados en  colaborar  no desenvolvemento deste  plan de corresponsables, coordinado pola FEGATRI,  deberán enviar unha memoria da actividade a realizar cun  proxecto de implementación e desenvolvemento de acordo ás bases anteriores e onde se recolla claramente :

 • Nome da Actividade
 • Obxectivo
 • Nome do presidente/a ou persoa responsable do desenvolvemento
 • correo electrónico
 • DETALLE DOS GRUPOS DE CADA ACTIVIDADE
  • Nº de Grupo
  • Data de  inicio e remate
  • Nº de quincenas
  • Nº de dias por semana :
  • Número de horas á semana:
  • Horario diario:
  • Localidade onde se realizará a acividade:
  • Concello onde se realizará a actividade:
  • Instalación onde se realizará a actividade:
  • Nº de alumnos do grupo:
  • Rango de idades:
  • Número de novas contratacións de Persoal técnico responsable (imprescindible que cumpra o perfil profesional requerido e teña a titulación requirida no artigo 10.1 )
   • Tipo de contrato  que se realizará e xornada
  • Descrición da actuación a desenvolver (desarrollar o plan de actividades do grupo, xogos,… e como se desenvolverán)
 • Orzamento detallado e Memoria económica detallada de cada gasto previsto. Os salarios deben separar os custes, salario,  IRPF, SS da empresa e SS do traballador.  Só se pode destinar o 10% do gasto en cada grupo e mes a gastos xerais.

Prazo de presentación de proxectos , que se dirixirán a fegatri@hotmail.com,  estará aberto ata o próximo mércores, día 26 de xuño 

Quizáis che interese…